Reklamację/wymianę produktu należy napisać i wysłać na wskazany poniżej adres mailowy, tylko w przypadku reklamacji/wymiany produktu.

Formularz reklamacji/wymiany produktu

 

sklep@cigarkoneser.pl

Cigar Koneser Wojciech Jaroszewicz

ul. Techniczna 3, 05-500 Piaseczno

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………….… produkt jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………..………

Wada została stwierdzona w dniu ………………..…………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

1. wymiany produktu na nowy* (art. 561 § 1)

2. nieodpłatną naprawę produktu* (art. 561 § 1)

3. obniżenie ceny produktu o kwotę ……………….zł (słownie: ………………………………………………zł)

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………………

lub przekazem pocztowym na mój adres* (art. 561 § 1)

4. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny produktu na konto* ………………………. (art. 561 § 1)

 

W przypadku wymiany produktu na inny, podać nazwę produktu na jaki ma zostać wymieniony ……………………

 

Z poważaniem,

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………..

Miejscowość i data ……………………………………………………………….

 

(* niepotrzebne skreślić)