Warunki uczestnictwa w programie Cigar Koneser Club 

 I. Informacje ogólne

 1. Cigar Koneser Club jest programem nagradzającym lojalność klientów, dokonujących zakupów w ramach strony cigarkoneser.pl.
 2. Cigar Koneser Club oferuje uczestnikom programu możliwość uzyskiwania dodatkowych rabatów od oferowanych cen detalicznych, w zależności od statusu uczestnika.
 3. Operatorem i organizatorem programu Cigar Koneser Club jest firma Cigar Koneser Wojciech Jaroszewicz, zwana dalej „Operatorem”.
 4. Każdy Klient zakładający konto/rejestrujący się na stronie cigarkoneser.pl upoważnia operatora do przechowywania, przetwarzania i wykorzystania danych w ramach programu Cigar Koneser Club, do celów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz logistycznych, jak również celem rozwijania programu.
 5. Oprócz ww. celów dane osobowe mogą być także przetwarzane i wykorzystywane przez firmy partnerskie Cigar Koneser Club, w szczególności do przesyłania informacji o programach partnerów programu, jednak każdorazowo za zgodą uczestnika programu.
 6. Do uzyskania danego statusu uczestnika oraz ogólnego funkcjonowania programu, zastosowanie ma szereg warunków, które zostały określone poniżej.

II. Uczestnictwo w programie Cigar Koneser Club

 1. Uczestnikami programu mogą zostać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Każda osoba rejestrująca się na stronie sklepu cigarkoneser.pl automatycznie zostaje uczestnikiem programu Cigar Koneser Club.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w ramach programu zgodne są z ogólnymi postanowienia RODO, zawartymi w regulaminie sklepu cigarkoneser.pl

III. Status w programie – zasady przyznawania

 1. Program oferuje dwa rodzaje poziomów członkostwa, które identyfikują status uczestnika: Senior oraz Master.
  • a) Status Senior upoważnia do zakupu produktów oferowanych przez stronę cigarkoneser.pl z dodatkowym rabatem 4% od cen detalicznych. Rabat doliczany jest dopiero po otrzymaniu statusu.
  • Status Senior otrzymuje osoba fizyczna lub prawna, która:
  • – w momencie przystąpienia do programu lub w każdym momencie uczestnictwa w nim, dokona jednorazowo zakupu za kwotę min. 2500 zł; zakup ten nie jest rabatowany,
  • lub
  • – w ciągu kolejnych 180 dni licząc od dnia rejestracji klienta w ramach programu dokona zakupów o wartości minimum 4000 zł; zakupy te nie są rabatowane,
  • lub
  • – została zaproszona do programu przez operatora, z jednoczesnym przyznaniem jej danego statusu,
  • b) Status Master upoważnia do zakupu produktów oferowanych przez stronę cigarkoneser.pl z dodatkowym rabatem 8% od cen detalicznych. Rabat doliczany jest dopiero po otrzymaniu statusu.
  • Status Master otrzymuje osoba fizyczna lub prawna, która:
  • – w momencie przystąpienia do programu lub w każdym momencie uczestnictwa w nim, dokona jednorazowo zakupu za kwotę min. 5000 zł; zakup ten nie jest rabatowany,
  • lub
  • – jest członkiem programu o statusie ‘Senior’ i nieprzerwanie w okresie 12 miesięcy, jego zsumowana wartość zakupów w tym okresie wynosi 5000 zł; zakupy te są rabatowane statusem 'Seniora’,
  • lub
  • – została zaproszona do programu przez operatora, z jednoczesnym przyznaniem jej danego statusu,

Rabaty wynikające ze statusu Klienta nie łączą się z aktualnymi promocjami, oraz nie obejmują zakupu cygaretek, cygar Arturo Fuente, cygar La Estancia, cygar kubańskich oraz pełnych pudełek cygar (opcja box).

W przypadku statusu Master, warunkiem jego kontynuacji, od trzeciego roku członkostwa w programie, na kolejne 12 miesięcy, jest dokonanie zakupów na poziomie minimum 5000 zł z poprzedniego okresu rozliczeniowego, tj. wcześniejszych 12 miesięcy, tj. drugiego roku członkostwa.

IV. Wypowiedzenie uczestnictwa w programie

 1. Uczestnik może w dowolnym momencie wypowiedzieć uczestnictwo w programie w trybie zwykłym, poprzez usuniecie konta, zgodnie regulaminem sklepu cigarkoneser.pl.
 2. Niezależnie od statusu uczestnika w programie, operator może wypowiedzieć umowę w trybie nadzwyczajnym bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak również wykluczyć uczestnika z programu z odroczonym skutkiem. Ważną przyczyną może być w szczególności:
  • – wprowadzenie w błąd operatora programu co do swojego wieku lub formy prawnej,
  • – podawania nieprawdziwych lub nieuzasadnionych negatywnych informacji nt operatora, jego oferty, jego pracowników lub innych klientów operatora, będących uczestnikami programu,
  • – innego naruszenia regulaminu sklepu cigarkoneser.pl
 3. Każdorazowo sytuacja opisana powyżej skutkuje blokadą konta do czasu wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie uczestnik nie może podnosić żadnych roszczeń przeciwko uzasadnionemu zablokowaniu konta w żadnej z opisanych wyżej sytuacji.

V. Inne postanowienia

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania Programu są zatrudnione przez Cigar Koneser na podstawie umowy o pracę oraz osoby wykonujące na rzecz organizatora usługi na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło.

VI. Zmiany w programie lub w warunkach uczestnictwa

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków uczestnictwa w programie, o ile nie skutkuje to pozbawieniem uczestnika korzyści w złej wierze.
 2. Warunki uczestnictwa w programie również mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez operatora, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania programu, w szczególności zapobiegania nadużyciom, a także w celu dostosowania do zmian przepisów prawa, wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności programu oraz zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa.
 3. Uczestnicy nie mogą żądać od Operatora żadnej rekompensaty z tytułu szkód spowodowanych zmianami zgodnymi z wymogami przepisów prawa krajowego.
 4. Operator może zawiesić lub zakończyć program, o czym poinformuje uczestników w formie mailowej, jak i poprzez swoją stronę internetową.

VII.Postanowienia końcowe

 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszych warunków uczestnictwa w programie, właściwe jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby operatora.