Regulamin sklepu Cigar Koneser 

 

 I. Postanowienia ogólne – definicje 

Sprzedawca – Wojciech Jaroszewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Jaroszewicz Cigar Koneser z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Technicznej 3, kod pocztowy 05-500. Wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, numer NIP: 1131142178, REGON: 012355722 będący stroną umowy sprzedaży zawartej z Klientem za pośrednictwem Sklepu; 

Sklep – platforma internetowa sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, dostępna na stronie internetowej pod adresem cigarkoneser.pl/sklep, umożliwiająca przeglądanie oferowanych przez Sprzedawcę Towarów oraz umożliwiająca składanie zamówień na te Towary, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem ul. Techniczna 3, 05-500 Piaseczno, adres poczty elektronicznej: sklep@cigarkoneser.pl; telefon 570108708, czynny w godzinach pracy biura handlowego 09:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy. Opłata za połączenie jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.  

Regulamin – niniejszy dokument określający sposób dokonywania zakupów przez stronę internetową cigarkoneser.pl, udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, dostępny pod adresem internetowym cigarkoneser.pl/regulamin. 

Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie Regulaminu, zawierający adres e-mail, login i hasło. Konto zawiera również informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii jego zamówień (np. złożone zamówienia, historia zakupów). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne.  

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, i która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w Sklepie, poprzez wypełnienie formularza konta oraz dokonała aktywacji konta. 

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

Ulubione – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Zarejestrowanemu Użytkownikowi tworzenie list Towarów i Usług, które chce obserwować w celu dokonania ewentualnych zakupów, za pomocą oferowanej przez cigarkoser.pl usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczącej ulubionych produktów (informacji, gdy cena produktu się obniży, będzie on w ograniczonej ilości lub powróci do oferty). 

Koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które chce kupić w momencie dodania lub później. W przypadku, gdy Towary i Usługi nie zostaną zakupione w momencie dodania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z oferowanej przez Sprzedawcę usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczącej produktów dodanych do koszyka. 

Towary – każdy produkt lub usługa wymieniona na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w Zamówieniu, mające swoje ceny i oferowane do sprzedaży. Towary prezentowane na stronie cigarkoneser.pl nie są, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, art. 71, żadną ofertą, a wyłącznie informacją mającą na celu przedstawienie informacji o Towarze i jego cechach.   

Cena – kwota brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, jednak nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towarów realizowanych przez Dostawców. Są one wiążące wyłącznie w chwili potwierdzania złożonego zamówienia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez żadnego terminu przejściowego, jednak nie dotyczy to złożonych i potwierdzonych już zamówień.  

Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia), określające ich typ,  ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów 

System płatności internetowych – system płatności obsługiwany przez PayNow. Umożliwia płatność przelewem online lub BLIKiem. Płatności są obsługiwane przez spółkę mElements S.A., prowadzącą usługi płatnicze w ramach serwisu płatności internetowych PayNow, z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 22, kod pocztowy: 60-829, NIP: 5223047892 

Asystent Zakupów – pełnomocnik klienta, któremu zostało udzielone pełnomocnictwo do odbioru w imieniu Klienta zamówionego towaru w siedzibie przedsiębiorcy na zasadach określonych w Warunkach pełnomocnictwa dla Asystenta Zakupów, w niniejszym Regulaminie.  

Dostawca – firma kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny.  

Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/mobile push itp.) zawierającej informacje o Towarach, informacje o ofertach lub promocjach, także tych dodanych do sekcji „Konto/Mój koszyk” lub do sekcji „Konto/Ulubione”, a także inne informacje takie jak badania rynku i sondaże opinii. 

Ocena – sposób wyrażenia stopnia zadowolenia Użytkownika/Kupującego z produktu. Ocena jest wyrażona w postaci dymków od 1 do 5. Każdy Towar może otrzymać ocenę w zakresie skali. Wyrażony stopień zadowolenia będzie zawsze powiązany z opinią Użytkownika/Kupującego o Towarze lub Usłudze. 

Outlet – specjalna kategoria produktów, w której można znaleźć ofertę produktów o specjalnych cechach, w obniżonych cenach. Przy każdym produkcie znajduje się dokładna informacja, dlaczego produkt trafił do Outletu, czy posiada wady i jakiego rodzaju, czy jest sprawny oraz jakie warunki rękojmi/gwarancji obowiązują w danym przypadku. 

Usługi – świadczenie dokonywane przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – ustawa z dnia 9 listopada 1995r. (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55) 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827); 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

 

II. Zasady rejestracji i korzystania z konta

 1. Rejestracja i założenie Konta są dobrowolne i bezpłatne. 
 2. Rejestracji Konta Klient może dokonać na dwa sposoby: 
  • a) bezpośrednio poprzez okno logowania/rejestracji 
  • b) w momencie przejścia do finalizacji zakupu Towarów, uprzednio wybranych do koszyka  
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 4. Po zakończeniu rejestracji Konta Klient otrzyma potwierdzenie na podany w trakcie rejestracji adres email, tym samym staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem. 
 5. Konto dostępne jest dla Klientów, którzy zalogują się do Konta podając login i hasło. Zarejestrowany Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez osoby trzecie. 
 6. Każda ze stron umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, zawarta na czas nieokreślony, może wypowiedzieć umowę bez wskazania przyczyn, w trybie natychmiastowym, poprzez usunięcie konta. 
 7. Usunięcie konta nie ma wpływu na zamówienia złożone do czasu usunięcia konta. 
 8. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Witryny, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Witrynie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych: 
  • a) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet; 
  • b) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock: 
   • – Mozilla Firefox 
   • – Opera 
   • – Google Chrome 
   • – Internet Explorer 
  • c) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej; 
 9. Klient zobowiązuje się do: 
  • a) korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu; 
  • b) korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego; 
  • c) korzystania ze Witryny zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania; 
  • d) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Witrynie, jak i zachowania ich poufności. 

III. Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży 

  1. Przed złożeniem zamówień na produkt dostępny w Sklepie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia, oraz że zezwala na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. 
  2. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Witrynie za pośrednictwem Witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia u Sprzedawcy. 
  3. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. 
  4. Wszystkie umowy sprzedaży Towaru zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie pod numerem wskazanym w Regulaminie są zawierane i realizowane w siedzibie Sprzedawcy. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są posiadający status Zarejestrowanego Użytkownika Sklepu oraz nie posiadający statusu Zarejestrowanego Użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania. 
  5. Zarejestrowany Użytkownik składa zamówienie, po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie do Koszyka Towaru prezentowanego w Sklepie. Po zakończeniu procesu wyboru Towarów, wybiera on formę płatności zgodnie z podanymi opcjami, a następnie potwierdza złożenie zamówienia przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Następnie dokonuje wyboru formy dokumentu sprzedaży, tj. paragon czy faktura Vat. 
  6. Klient, niebędący Zarejestrowanym Użytkownikiem, po deklaracji weryfikacji wieku, składa zamówienie, poprzez dodanie do Koszyka Towaru prezentowanego w Sklepie. Po zakończeniu procesu wyboru Towarów, wybiera formę płatności zgodnie z podanymi opcjami, a następnie potwierdza złożenie zamówienia przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Następnie dokonuje wyboru formy dokumentu sprzedaży, tj. paragon czy faktura Vat.  Po dokonanym wyborze podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu oraz akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności. 
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. 
  8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje email, na podany w trakcie rejestracji lub zakupów bez rejestracji adres internetowy, z podsumowaniem Zamówienia, informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie oraz o unikalnym numerze Zamówienia, który stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty, zgodnie z rozumieniem niniejszego Regulaminu.  
  9. Na każdy sprzedany w Sklepie Towar wystawiany jest dokument sprzedaży, tj, paragon lub faktura VAT, w zależności od wyboru Kupującego. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od Towarów i Usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.  
  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji potwierdzonego zamówienia, jeśli w wyniku błędów informatycznych, ilość i stan zamawianych towarów nie będzie zgodny z Zamówieniem Kupującego. Również w przypadkach:  
   • a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia; 
   • b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu. 
  11. W takim przypadku, jeżeli zamówienie zostało opłacone, całość zapłaconej kwoty zostanie zwrócona Klientowi. 
  12. Sprzedawca zaleca, aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. 
  13. Sprzedawca zastrzega, iż osobom niepełnoletnim zakupione wyroby tytoniowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn, Sprzedawca złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającą Towar stanowiący wyroby tytoniowe.  

IV. Ceny Towarów oraz formy płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
 2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności. 
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie, wprowadzania do Sklepu nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów. 
 5. Zmiany cen produktów w Sklepie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży. 
 6. Klient ma do wyboru metody płatności takie, jak: 
  • a) Zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata) – po złożeniu Zamówienia Klient powinien w ciągu 3 dni roboczych wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sprzedawcy lub dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnego w ramach Sklepu systemu płatności internetowych PayNow. Realizacja Zamówienia zaczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub potwierdzenia płatności przez operatora systemu płatności internetowych. 
  • b) Zapłata gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność następuje w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. 
  • c) Zapłata gotówką za pobraniem lub kartą płatniczą (w przypadku posiadania odpowiedniego terminala przez kuriera) – płatność dla Dostawcy przy dokonywaniu dostawy. W tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i jego skompletowania. 

 V. Warunki dostawy 

 1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Sprzedawcy bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia. 
 2. Odbiór produktów będących wyrobami tytoniowymi następuje wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy pod określonym adresem we wskazanych godzinach. Odbiór może zostać dokonany osobiście lub za pośrednictwem innej osoby lub Asystenta Zakupów działającego w imieniu Klienta. 
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru, wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych towarów firmie kurierskiej lub Asystentowi Zakupów.  
 4. Koszty związane z dostawą Towaru i ewentualne inne koszty wg dodatkowych wymagań, ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru sposobu dostawy dokonanego przez Klienta. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia lub pod linkiem www.cigarkoneser.pl/formy-platnosci-i-dostawy 
 5. Zamówienia Towarów na kwotę łączną od 400 zł wzwyż – zwolnione są z kosztów dostawy, które ponosi Sprzedający. Koszt dostawy nie obejmuje opłaty za opcję – Płatność przy odbiorze.
 6. Dostawa Zamówienia następuję bezzwłocznie, jednak maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze, z zastrzeżeniem wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w trakcie procesu dostawy.  W przypadku niedotrzymania maksymalnego terminu dostawy od momentu potwierdzenia Zamówienia, w sytuacjach uzasadnionych Klient również ma prawo odstąpienia od Umowy.  
 7. Wszelkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia w trakcie procesu dostawy. 
 8. W momencie odbioru przesyłki, dostarczanej do rąk Kupującego lub osoby trzeciej przez niego wskazanej, jako docelowego odbiorcy, noszącej ślady uszkodzeń będących następstwem procesu dostawy, zaleca się by Klient/docelowy odbiorca wykonał dokumentację fotograficzną przesyłki noszącej ślady uszkodzenia. Będzie to pomocne w ewentualnej reklamacji.   

 VI. Warunki pełnomocnictwa dla Asystenta Zakupów

 1. Warunki pełnomocnictwa dla Asystenta Zakupów mają zastosowanie w razie zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie z opcją odbioru Towaru przez Asystenta Zakupów. Asystent Zakupów jest pełnomocnikiem Klienta i nie zawiera umowy sprzedaży we własnym imieniu, a jedynie działa w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie oznaczonym w warunkach pełnomocnictwa. 
 2. Korzystając z usług Asystenta Zakupów Klient upoważnia Asystenta Zakupów do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu (przy ul. Technicznej 3 w Piasecznie) i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta. 
 3. Skorzystanie z usług Asystenta Zakupów wymaga: 
  • a) prawidłowej rejestracji na stronie Sklepu;  
  • b) złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu;  
  • c) oraz wyboru opcji dostawy przez Asystenta Zakupów; 
  • d) podania wymaganych danych osobowych, niezbędnych do realizacji Zamówienia. 
 4. Klient – indywidualna osoba fizyczna, przy zakupie bez odbioru własnego, udziela pełnomocnictwa Asystentowi Zakupów poprzez wybór odpowiedniej formy dostawy. 
 5. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od skorzystania z usług Asystenta Zakupów bez podania przyczyny i do czasu zanim Towar zostanie nadany przez Asystenta Zakupów. 
 6. W przypadku odstąpienia od skorzystania z usług Asystenta Zakupów Towar może być wydany wyłącznie w sklepie stacjonarnym (przy ul. Technicznej 3 w Piasecznie) i odebrany osobiście przez Klienta. 
 7. Prawo odstąpienia od skorzystania z usług Asystenta Zakupów wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór umieszczony jest pod linkiem https://cigarkoneser.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-skorzystania-z-uslug-asystenta-zakupow/
 8. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na podany w oświadczeniu adres mailowy lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do Sprzedawcy. 
 9. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub Asystenta Zakupów w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 
 10. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Regulamin lub odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

VII. Odstąpienie od Umowy  

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie zakupionych Towarów odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji, o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez napisanie i wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną lub w inny sposób niebudzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do Sprzedawcy. Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem https://cigarkoneser.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-sprzedazy/
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres: Cigar Koneser, ul. Techniczna 3, 05-500 Piaseczno wraz z dołączonym dokumentem zakupu, tj. paragonem (w oryginale) lub fakturą VAT.  
 4. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą przez Klienta cenę zakupu nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Strony wyraźnie zgodziły się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.  
 5. Prawo odstąpienia od umowy NIE przysługuje Klientowi w poniższych wypadkach w odniesieniu do Umowy: 
  • a) w której przedmiotem świadczenia – Towarem – jest rzecz unikalna, tj. wytworzona lub zakupiona u producenta na specjalne zamówienie Klienta, wg jego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  • b) w której przedmiotem Umowy są elementy lub części Towaru, które ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone, 
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. 
 7. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, a przed jego wysyłką, Zamówienie takie może być wstrzymane do dalszej decyzji Stron. Wstrzymuje to tym samym realizację Umowy. Jednak w przypadku dokonania wysyłki Zamówienia, będącej w trakcie procesu doręczenia przez Dostawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie, w przypadku, gdy wybrana została dostawa z zapłatą przy odbiorze osobistym. 
 8. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. 

 VIII. Reklamacja Towaru 

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  
 2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży w Sklepie, oznaczonych kategorią Outlet, chyba, że przy danym Produkcie zaznaczono inaczej.  
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Sprzedawcy, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy. 
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.cigarkoneser.pl/formularz-reklamacji, który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.   
 6. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 
 7. W przypadku przesyłek kurierskich lub odbioru przez Asystenta Zakupów, zaleca się aby Klient lub Asystent Zakupów sprawdził opakowanie pod kątem uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie w momencie otrzymania przesyłki. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, ze względu na specyfikę produktów, jakimi są cygara, zaleca się by Klient złożył możliwie szybko reklamację u Sprzedawcy. Prosi się również wykonanie dokumentacji fotograficznej. Takie działanie umożliwi Sprzedawcy skuteczne dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej. 
 8. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub, jeśli Klient wyrazi zgodę, zaoferuje mu inny dostępny w Sklepie Towar. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient niezwłocznie otrzyma zamawiany Towar, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów Towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub, jeśli Klient wyrazi zgodę, zaoferuje mu inny dostępny w Sklepie Towar.  
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Dokumentacja fotograficzna nie jest wymagana, ale będzie pomocna podczas jej rozpatrywania. 
 10. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu w ramach strony cigarkoneser.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego/Użytkownika. 

 IX. Wymiana produktów

 1. Każdy Klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania (z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2). 
 2. Wymianie nie podlegają nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Sprzedawcy, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy.   
 4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Sprzedawcę, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Sprzedawcy wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu. 
 5. Wzór oświadczenia o wymianie produktu dostępny jest pod adresem www.cigarkoneser.pl/formularz-wymiany-produktow  

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi: 
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
  • a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 
  • b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
  • c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

 XI. Gromadzenie danych osobowych 

 1.  Zasady ochrony danych osobowych w ramach Sklepu zgodne są z ogólnymi postanowienia RODO.  
 2.  Zgodnie Ustawą z dnia 18.05.2018 O Ochronie Danych Osobowych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wojciech Jaroszewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Jaroszewicz Cigar Koneser z siedzibą biura handlowego w Piasecznie przy ul. Technicznej 3, kod pocztowy 05-500. 
 3.  Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez cały okres uczestnictwa w programie oraz przez okres 3 lat po końcu roku kalendarzowego, w którym Klient dokona ostatniej transakcji. W przypadku, gdy Klient, po wypełnieniu formularza, nie dokona żadnej transakcji, dane przechowywane będą przez okres 3 lat.  
 4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:  
  • a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
  •  b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
  •  c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);   
  •  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
  •  e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
  •  f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);  
  •  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
  •  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  
 5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta będzie wiązało się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy danych osobowych uwzględniając analizę danych sprzedażowych. Konsekwencją takiego przetwarzania danych osobowych może być opracowanie zindywidualizowanej oferty dla profilowanych grup Klientów, a w konsekwencji wykorzystywanie danych osobowych Klientów do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 6. Sprzedawca może korzystać z usług specjalistycznych firm/podwykonawców na podstawie umów powierzenia w celu realizacji dostaw, przesyłania materiałów drogą pocztową oraz przy wykonywaniu zamówionych przez uczestnika usług. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.
 7. Klientowi w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. Dane osobowe Klienta są przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (SecureSocketLayer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione. 
 9. Strona internetowa cigarkoneser.pl posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Kwestia przetwarzania danych osobowych związanych z cookies oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności. 

XII. Postanowienia końcowe 

 1. Klient zobowiązany jest w do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami. 
 3. Wszelkie ewentualne roszczenia osób niespełniających określenia Klient, wg Regulaminu, są bezzasadne i Sprzedawca w takich przypadkach nie ponosi odpowiedzialności.   
 4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Klient w każdej chwili może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. 
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 
 6. Wszelkie zawarte informacje w ramach cigarkoneser.pl nie stanowią reklamy czy promocji towarów tytoniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 9.11.1995 z późniejszymi zmianami o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.  
 7. Prezentowane Towary noszące nazwy własne, logotypy, jak i ich wizerunki, jak również nazwy i logotypu ich producentów, prezentowane w celach marketingowych lub informacyjnych, mogą podlegać ochronie prawnej w przypadku, jeśli stanowią zarejestrowane lub zastrzeżone znaki towarowe.   
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jednak zawsze Sprzedawca dąży do wyjaśnienia i zakończenia sporu na pozasądowej drodze polubownej, z korzyścią dla obu Stron Umowy.  
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej cigarkoneser.pl 
 11. O zmianach w treści regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian. Informacja widoczna będzie przez 14 dni kalendarzowych. Dodatkowo Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie w wiadomości wysłanej na podany podczas rejestracji adres mailowy. 
 12. Jeżeli Klient posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianach oraz do usunięcia swojego Konta. 

 Zapraszamy do sklepu cigarkoneser.pl